ORKA.eRačun certificiran s strani Arhiva Republike Slovenije

V podjetju HAKL IT, d.o.o. smo eni izmed prvih v Sloveniji, ki smo uspešno certificirali programski produkt (ORKA.eRačun) za obvladovanje elektronskih računov pri Arhivu Republike Slovenije.

Odločitev je bila sprejeta zaradi zagotavljanja boljšega položaja na trgu, kar se tiče tovrstne programske opreme, kakor tudi dejstva, da javnopravne osebe, kot so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, morajo v skladu z ZVDAGA-A, 72. člen, za zajem in hrambo gradiva (dokumentov) v digitalni obliki, uporabljati certificirano programsko opremo.

Februarja 2017 smo oddali zahtevek za registracijo ponudnika programske opreme pri Arhivu RS za naša programska produkta ORKA.dms in ORKA.eRačun. Marca 2017 smo postali registrirani ponudnik programske opreme pri Arhivu RS.

V začetku julija 2017 smo pri Arhivu RS vložili zahtevo za certifikacijo programskega produkta ORKA.eRačun, verzija 2.0. Na podlagi zahtevka za certifikacijo programske opreme smo imeli revizijski pregled, ki se je izvajal od 14. do 25. 8. 2017. Pri revizijskem pregledu so preverjali skladnost naše programske opreme z ZVDAGA, UVDAG in ETZ in so bili uporabljeni naslednji postopki:

  • pregled dokumentacije,
  • razgovori z odgovornimi osebami,
  • testiranje delovanja programske opreme,
  • vpogled v delovanje programske opreme in revizijske sledi.

Revizijski pregled je bil opravljen v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja informacijskih sistemov, ki jih sprejema mednarodno Združenje za revizijo in kontrol informacijskih sistemov (ISACA), in drugimi pravili revidiranja informacijskih sistemov, ki jih sprejema Slovenski inštitut za revizijo. Pregled se je izvajal skladno s Hierarhijo pravil revidiranja informacijskih sistemov (Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27.5. 2011). Ta hierarhija od revizorjev zahteva, da razen zakonskih podlag pri svojem delu upoštevajo Standarde, smernice ter orodja in tehnike za strokovnjake revidiranje, kontrol in dajanja zagotovil na področju IT. Revizijski pregled je opravila pooblaščena oseba Arhiva RS. Pri pregledu so pridobili dokaze z uporabo metod opazovanja, pregleda dokumentacije, pogovorov z osebjem ter opazovanjem uporabe programske opreme.

Po opravljeni reviziji so revizorji ugotovili, da je naš programski produkt ORKA.eRačun, ver. 2.0, skladna z ZVDAGA, UVDAG in ETZ 2.1.

ORKA.eRačun
je programski produkt, ki omogoča varno, zanesljivo, sledljivo in pregledno kreiranje, pošiljanje ter hrambo eRačunov tako za javnopravne osebe kot za pravne in fizične osebe, ki niso proračunski uporabniki. Uporaba ORKA.eRačun omogoča uporabnikom, da so korak bližje k brezpapirnemu poslovanju.

Certificirana programska oprema pomeni, da je skladna z zahtevami ZVDAGA (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Radni list RS, št. 51/14)), UVDAG (Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 86/2006)) in ETZ (Enotne tehnološke zahteve, različica 2.1, Arhiv RS, 10. 7. 2013). ZVDAGA in UVDAG je izdal državni zbor Republike Slovenije.