Premagovanje krize s sodobno informacijsko tehnologijo

ORKA.bi - podpora poslovnemu odločanju

Premagovanje krize s sodobno informacijsko tehnologijo

Za doseganje boljših poslovnih učinkov podjetja danes potrebujejo orodja in rešitve za zbiranje, stalno spremljanje in pregledovanje podatkov ter natančno analiziranje in predstavitev podatkov iz različnih procesov. S tem namenom v podjetju Hakl IT, v povezavi z moduli našega ERP sistema (ORKA.erp), vzporedno razvijamo in implementiramo tudi orodja za poslovno inteligenco, poslovno poročanje in odločanje - ORKA.bi.

Optimalna organizacija podatkov za učinkovite poslovne odločitve

Pri svojem delu se naslanjamo na Microsoftovo tehnologijo, s pomočjo katere se realizirajo tudi gradniki za poslovno poročanje.

Podatkovno skladišče v katerega se prepisujejo, združujejo in organizirajo podatki iz različnih podatkovnih baz, z namenom podpore poslovnemu odločanju, je osnovano na podatkih iz modulov ORKA.erp, lahko pa se mu dodajo tudi podatki iz drugih virov.

Sam prepis podatkov iz njihovih virov poteka z ETL procesi, ki so procesi branja (Extract), transformacije (Transform) in čiščenja ter polnjenja (Load) podatkov v podatkovno skladišče.

Ti so prav tako izvedeni z uporabo Microsoftove tehnologije. Na voljo sta dva pristopa, in sicer z uporabo ETL orodja (npr. MS Integration Services) ali ročno kodiranje.

S sprotnim analiziranjem večdimenzionalnih podatkov hitro do ključnih informacij

Do urejenih in zbranih podatkov v podatkovnem skladišču se dostopa z OLAP arhitekturo (On-Line Analytical Processing; sprotno analiziranje podatkov), ki omogoča pregledovanje, upravljanje in dinamično analizo večdimenzionalnih podatkov. Prav tako pa zagotavlja tudi hiter, konsistenten in interaktiven dostop do porazdeljenih informacij analitičnih podatkovnih baz podjetja.

V podjetju Hakl IT, s hitrim tehnološkim razvojem, podjetjem omogočamo hitrejše in učinkovitejše poslovne odločitve. Analitične rešitve OLAP imamo pripravljene za analizo prodajnih dejavnosti, fakturirane realizacije nabave, zalog, stroškovnega knjigovodstva, bilančnih podatkov ...

Za prikazovanje podatkov v grafični in tabelarni obliki služita Microsoft Excel in Microsoft Reporting Services, za dostop do izdelanih poročil pa se zelo učinkovito uporablja Microsoft Office SharePoint Server portal.

Novice | Kontakt | Oddaljena pomoč | Oddaljena predstavitev