STANJE
REŠITEV
Poslovna aplikacija
Povezave
Podatki
Varnost
PREDNOSTI

Upravljanje podatkov v porazdeljenih podatkovnih bazah


Podjetja razširjajo področja svojega delovanja s fizično geografsko razpršenostjo, kjer so lahko posamezne enote celo na drugih celinah. Omrežni segmenti, na katerih se nahaja informacijska oprema , ki jo uporabljamo za shranjevanje podatkov, so lahko oddaljeni več tisoč kilometrov in povezani s počasnimi komunikacijskimi povezavami. Prenos podatkov po komunikacijskih povezavah ne obsega samo medsebojne komunikacije porazdeljenih podatkovnih baz, ampak jih uporabljajo tudi druge aplikacije in programske rešitve. Zaradi tega in zaradi napake na omrežju ponudnika ali izpada vmesnika na omrežni napravi lahko pride do pretrganja komunikacij. Zaradi teh težav se postavlja več vprašanj in možnih rešitev, kako uporabnikom zagotoviti nemoten dostop do podatkov in s tem izvajanje poslovnih procesov.
Ključne besede:
Porazdeljene podatkovne baze, replikacija, SQL, geografska razpršenost podjetja

Podjetja v svojem poslovnem procesu uporabljajo različne vire podatkov. Pri izvajanju poslovni procesov v podjetju podatki tudi nastajajo in zaželeno je, da prihaja do njihovega izmenjevanja. Vse te podatke je zato potrebno nekje hraniti, da so enostavno in hitro dostopni vsem uporabnikom. Količina ustvarjenih in pridobljenih podatkov iz dneva v dan narašča. Posledično se podatkovne baze povečujejo in zasedajo čedalje več pomnilniškega prostora. Shranjevanje velike količine podatkov, predvsem multimedijskih, na enem samem mestu postaja čedalje večji problem zaradi omejene količine pomnilniškega prostora v računalnikih.Podjetja razširjajo področja svojega delovanja s fizično geografsko razpršenostjo, kjer so lahko posamezne enote celo na drugih celinah. Pojavi se potreba po deljenih informacijskih sistemih in posledično po porazdelitvi (decentralizaciji) podatkovnih baz. V prispevku opisujem metode in sredstva, ki jih uporabljamo pri upravljanju porazdeljenih podatkovnih baz v podjetju Pomurske lekarne.


STANJE
Javni zavod Pomurske lekarne zaposluje 85 delavcev. Zavod sestavlja 12 lekarn, ki delujejo na področju celotnega Pomurja. V podjetju so začeli uvajati osebne računalnike kot podporo izvajanju poslovnih procesov leta 1986. Letno opravijo povprečno 3.000.000 transakcij (obdelave receptov in direktna prodaja ter nabava blaga).
V povprečju so v vsaki lekarni 3 računalniki, 2 POS in 1 Back Office računalnik. Pred uvedbo novega informacijskega sistema so bile aplikacije razvite na DOS platformi. Sistem za upravljanje s podatki je bil DbVista podjetja Raima. Podatki o obdelanih receptih so se zapisovali v sekvenčne datoteke. Za komunikacijo lekarn z upravo se je uporabljal FTP protokol in analogni 56K modemi. Za komunikacijo med lekarnami so se uporabljali telefoni in elektronska pošta. Analiza podatkov v upravi je bila možna le na knjigovodskem nivoju.
Pri prenosu podatkov za vnos v knjigovodske evidence je pogosto prihajalo do težav, zato je bilo potrebno te postopke večkrat ponavljati. Po vsake neuspešnem prenosu je bila potrebna ponovna priprava podatkov, prenos na strežnik, prenos iz strežnika v upravo in ponovni uvoz ter kontrola.


REŠITEV
V letu 2003 smo začeli z izdelavo projektne naloge, v kateri smo predvideli posodobitev informacijskega sistema v podjetju Pomurske lekarne. Cilji, ki smo si jih zadali v tem projektu so bili:

 • Izdelava sodobne Windows aplikacije, ki bo omogočala večje izkoriščanje obstoječih Office in komunikacijskih programov
 • Vzpostavitev povezav med upravo in lekarnami v realnem času
 • Vzpostavitev povezav med posameznimi lekarnami v realnem času
 • Centralno vzdrževanja skupnih šifrantov in nastavitev
 • Zagotovitev varnosti podatkov
 • Neprekinjeno in avtonomno delovanje posamezne lekarne ob prekinitvi komunikacijskih povezav


Poslovna aplikacija

Aplikacijo odlikuje enostavnost uporabe, modularna sestava in izredna prilagodljivost uporabniku. Uporablja najnovejšo tehnologijo in je prilagojena Windows standardu. Je popolnoma povezljiva z drugimi pisarniškimi programskimi orodji (MS Office, Adobe Acrobat,…), možno je direktno pošiljanje pregledov z elektronsko pošto, omogoča zajem podatkov iz čitalnikov črtne kode, čitalnikov kartice zdravstvenega zavarovanja, digitalnih tehtnic in podobno.
Osnova aplikacije je sistem vodenja maloprodaje, ki pa smo mu dodali nekatere specifične module:
 • Zajem in obdelava recepta
 • Zajem in obdelava naročilnice medicinsko tehničnega pripomočka
 • Zajem in obdelava veterinarskega recepta
 • Priprava in izdaja magistralnega zdravila (obvladovanje proizvodnje)
 • Naročilnica za pripomoček za vid

Uporabnikom so dodeljene pravice in s tem je opredeljen dostop do podatkov v posamezni poslovalnici. Možna je aktivacija in deaktivacija uporabnika v posamezni poslovalnici. Prav tako je urejen sistem dežurstev, kjer se lahko vsi uporabniki prijavijo v aplikacijo v dežurni poslovalnici.
Podatkovni model je načrtovan na ta način, da omogoča sledljivost blaga oz. zdravila na osnovi serijske številke in roka uporabnosti od nabave do izdaje na recept. V primeru odpoklica določenega zdravila lahko izsledimo recept in s tem pacienta, ki mu je bilo zdravilo izdano.
Zaradi dodanih modulov je aplikacija primerna za računalniško vodenje maloprodaje, storitvenih dejavnosti, gostinske dejavnosti, izdajo zdravil, izdajo optičnih pripomočkov in drugo.

Povezave

Mreža poslovnih enot je med seboj povezana z uporabo navideznih zasebnih omrežij (VPN). Pri prenovi informacijskega sistema so celotno strežniško infrastrukturo razdelili. Prvi del predstavlja uprava v Murski Soboti, drugi strežniki v poslovnih enotah z več zaposlenimi, kamor so namestili po en zmogljivejši strežnik. Tretji del strežniške infrastrukture predstavljajo poslovne enote z manj zaposlenimi, kjer uporabljajo nekoliko manj zmogljive strežnike. Na vsakem strežniku je nameščen Microsoft SQL 2000 Server in aktivni direktorij. Vsak strežnik deluje kot domenski kontroler, vsi pa so povezani v eno domeno. Povezanost v eno domeno poenostavi upravljanje z uporabniki in s sredstvi znotraj domene. Tako je tudi zelo poenostavljena distribucija nadgradenj aplikacije.
Postavitev navideznih zasebnih omrežij je realizirana s pomočjo Zyxell-ovih naprav Zywall-1 in Zywall-10. V poslovnih enotah so inštalirane naprave Zywall-1, ki omogočajo 1 VPN povezavo, delujejo kot požarni zid in kot mrežni preklopnik za 4 odjemalce. S svojo vsestranskostjo in sprejemljivo ceno so zelo primerne za uporabo v manjših poslovalnicah. Postavitev tunela in IPSec šifriranje sta realizirana na nivoju strojne opreme, kar pomeni večjo prepustnost podatkov in manjšo obremenitev strežnika. V upravi podjetja je nameščena naprava Zywall-10, ki ima podobne lastnosti, kot prej opisani Zywall-1, omogoča pa 10 hkratnih navideznih zasebnih omrežij. Več naprav lahko povežemo v sklad (cascade).
Prvotna zamisel je bila programska postavitev navideznih zasebnih omrežij znotraj Windows strežnika, vendar je testiranje pokazalo, da takšen način preveč obremeni procesor, hitrost prenosa je manjša, prihajalo pa je tudi do konflikta z strojno opremo za požarni zid.
V vseh poslovalnicah imajo ADSL dostop do interneta. Hitrost prenosa je 1024/256 kbit/s, razen v upravi, kjer je hitrost prenosa 8192/768 kbit/s.

Podatki

Podatki se prenašajo z replikacijo. To je proces kopiranja in vzdrževanja podatkovnih objektov, kot so zapisi in tabele, med podatkovnimi bazami, ki sestavljajo porazdeljen sistem. Razloga za uporabo replikacije podatkov med strežniki sta večja dostopnost podatkovnih baz (če izpade en ali več strežnikov) in hitrejši dostop do podatkov (več strežnikov lahko opravi več transakcij na časovno enoto). Replicirane podatkovne baze so ponavadi razdeljene na lokacijsko neodvisne računalniške sisteme.
V primeru prekinitve komunikacijskih povezav se replikacija ne izvaja, zažene pa se takoj po ponovni vzpostavitvi komunikacijskih povezav.
Za zagotovitev centralnega vzdrževanja in nastavitev smo poskrbeli že pri načrtovanju podatkovnega modela. Šifranti in nastavitve, ki so skupni v celotnem poslovnem sistemu (partnerji, podatki o firmi, vrednosti točk,…) se pri replikaciji prenesejo iz uprave vsem poslovalnicam. Iz posameznih poslovalnic pa se v upravo prenašajo podatki o prometu (nabava blaga, prodaja blaga, obdelani recepti,…). Tudi podatke o zalogi določenega blaga v posamezni poslovalnici prenašamo kot skupne podatke, zato je v vseh poslovalnicah vidna količina posameznega blaga v vsaki poslovalnici.
Replikacijo in razreševanje konfliktov med podatki upravlja Microsoft SQL Server 2000. Uporabljamo zlivanje (merge). Pri tej vrsti replikacije se podatki vsakih 60 minut prenašajo v obe smeri. Tako imamo v največ 60 minutah podatke iz lekarne v upravi, od tam pa naprej v ostalih lekarnah.
Replicirani podatki se filtrirajo glede na poslovalnico, zato se replicirajo le potrebni podatki, kar optimizira količino prometa na komunikacijskih linijah.
V primeru konflikta podatkov, poskuša konflikt razrešiti SQL Server. V večini primerov je njegovo posredovanje dovolj, konflikte, ki pa jih ne more razrešiti, prepusti administratorju. Pri ročnem razreševanju nastavimo pravila, po katerih se ravna SQL Server, če spet naleti na konflikt take vrste. Če je število konfliktov preveliko (več kot 1 konflikt tedensko), smo verjetno naredili napako pri razvoju podatkovnega modela, lahko pa je napaka pri napačni nastavitvi filtriranja.
Zahtevek za repliciranje pošlje poslovalnica, kar je t. im. pull subscription način. Replikacija se sproži le, če obstaja komunikacijska linija med strežnikoma. Možen pa je tudi ročni zagon sinhronizacije podatkov.

Varnost

Za varnost podatkov je poskrbljeno v vseh segmentih informacijskega sistema. Z uporabo navideznih zasebnih omrežij in požarnih zidov preprečimo morebitni vdor na strežnike. Če se kot slabost replikacije omenja podvajanje podatkov, pa je to z varnostnega vidika prednost, saj se vsi podatki nahajajo tudi na centralnem strežniku v upravi. Hkrati pa je v vseh poslovalnicah na enem POS računalniku nameščena namizna verzija SQL strežnika. Pri izdelavi varnostne kopije sistema, se na ta računalnik prekopira tudi varnostna kopija podatkovne baze, kar nam omogoča poslovanje tudi v primeru odpovedi strežnika.

PREDNOSTI
Zaradi uporabe izbranih orodij je upravljanje s podatki v celem sistemu Pomurskih lekarn centralizirano. Prav tako je centralizirano posodabljanje struktur v podatkovnih bazah in upravljanje s popravki in nadgradnjami same aplikacije.
Zadoščeno je tudi kriterijem varnosti in povezljivosti. Vsi podatki so shranjeni na strežniku v upravi, kar omogoča izdelavo podrobnih analiz ter pripravo podatkov za vnos v računovodske evidence.
Ročni prenos podatkov med poslovalnicami in upravo več ni potreben. Vsi podatki so ves čas dosegljivi upravi podjetja, ki se lahko tako hitreje in učinkoviteje odziva na poslovne dogodke.


Novice | Kontakt | Oddaljena pomoč | Oddaljena predstavitev